Význam pojištění v mezinárodní přepravě

Abstract
Předmětem bakalářské práce je role pojištění v mezinárodní přepravě a analýza konkrétního případu ve výrobním podniku XYZ. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá původem pojištění, základními pojmy a druhy pojištění v mezinárodním obchodě. Dále je vymezen legislativní rámec upravující pojišťovnictví v tuzemsku a přepravu v zahraničí. V následující kapitole je popsáno přepravní riziko a nejčastější příčiny škod. Poslední kapitola teoretické části pojednává o pojištění v mezinárodní přepravě. V praktické části jsou popsány druhy přeprav, přepravní rizika a příčiny škod ve společnosti XYZ. Součástí práce jsou také podniková opatření proti přepravním rizikům. Následně je provedena analýza konkrétního případu. Nakonec je navrženo možné doporučení na optimalizaci pojistné ochrany.
The subject of this bachelor's thesis is a function of insurance in international transportation and analysis of the specific case at a production company XYZ. The work is divided into two sections. The theoretical part deals with origin of insurance, basic concepts and types of insurance in international trade. Next is defined legislative framework of insurance industry in the Czech Republic and transport in foreign countries. In the next chapter is described a transport risk and the most common causes of damages. The last chapter of theoretical part deals with insurance in international transport. In the practical part are described types of transports, transport risks and causes of damages at company XYZ. Company measures against transport risks are also part of the work. Subsequently, there is analysis of the specific case. The final step is suggestion of possible recommendation of optimization of insurance protection.
Description
Subject(s)
Pojištění v přepravě, legislativní rámec pojišťovnictví, mezinárodní přeprava, přepravní rizika, Insurance in transportation, legislative framework of insurance industry, international transportation, transport risks
Citation
ISSN
ISBN