Nadané dítě v mateřské škole

Title Alternative:Gifted Child in Kindergarten
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat názory a postoje učitelů na problematiku nadaných dětí. Zjistit, jaké pedagogické přístupy jsou nejčastěji u těchto dětí používány. Jaké je vybavení mateřských škol pro práci s nadanými dětmi a nakonec zmapovat oblasti, ve kterých se u dětí projevuje nadání. 
 Zvolenou výzkumnou metodou byl dotazník a pozorování. Výsledky bakalářské práce ukázaly, že téma ''Nadané dítě'' je pro učitele v mateřských školách zajímavé, ale že mají málo času na práci s těmito dětmi. Ti, kteří s nadaným dítětem pracovali, používali nejčastěji individuální formu práce a obohacující pedagogický přístup. Učitelé uvádějí, že je potřeba se nadaným dětem věnovat v mateřské škole i v rodině. Dále je z výzkumu patrné, že učitelé neumějí vypracovat individuální vzdělávací plán, a že mateřské školy nemají materiální vybavení pro práci s nadaným dítětem. Téměř polovina dotazovaných učitelů se shodla na tom, že se nadání u chlapců a dívek projevuje ve stejném poměru. U chlapců se nadání projevuje nejvíce v oblasti časného počítání a v oblasti sportovní, u dívek pak v oblasti tvořivé a výtvarné.
Description
75 stran, 3 strany příloh :ilustrace, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
gifted children, intelligence, preschool education, individual educational programmes, talentované děti, inteligence (schopnost), předškolní výchova, individuální vzdělávací programy
Citation
ISSN
ISBN