Porozita nanovlákenných vrstev a její vliv na kapalinovou filtraci

Title Alternative:Relation between porosity and liquid filtration properties of nanofiber layers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce pojednává o vlastnostech nanovlákenných vrstev, zejména o porozitě a jejím vlivu na kapalinovou filtraci. V první řadě jsou charakterizována nanovlákna a nanostruktury, jejich společné znaky, vlastnosti, technologie výroby a možné použití v mnoha oblastech (kap.2). Následuje popis procesu separace, vysvětlení jeho základních pojmů, zejména pojmu filtrace a jejích nástrojů (kap.3). Dále se zabývám možnými způsoby zjištění velikosti pórů vlákenných vrstev, kde vycházím z rovnic a vztahů odvozených profesorem Bohuslavem Neckářem na Katedře textilních technologií, Fakulty textilní, TUL (kap.4). Dále je blíže popsán proces samotné filtrace včetně rozboru tvaru a velikosti filtrovaných částic a prostředí filtrované kapaliny (kap.5). Následující kapitola pojednává o průchodu kapaliny porézním prostředím, tedy filtrem, je zde zmíněn D´Arcyho zákon, který se pokouší tento jev popsat (kap.6). Dostáváme se k experimentu (kap.7), který jsme prováděli s předpokladem, že snížíme porozitu nanovlákenných vrstev, když samotná vrstva bude tvořena několika nánosy. Nejprve se pokoušíme vyrobit vhodné nanovlákenné vrstvy, u kterých následně měříme a porovnáváme jejich filtrační vlastnosti. Tím se dostáváme k závěru práce, kde zvažujeme, do jaké míry se splnily naše předpoklady, zda-li byly experimenty úspěšné či nikoliv a jakých výsledků jsme dosáhli.
This thesis treat of characteristics of nanofiber layers, especially of porosity and relation between porosity and liquid filtration properties of nanofiber layers. At first we describe characteristics of nanofibers and nanostructures, collective signs, properties, production technology and applications in many parts of use (chap.2). The next description is about separation process and description of basic notions such filtration process and his equipment (chap.3). The next chapter is about ways of calculation the size of pore in fiber layer. Relations and equations used in this chapter are derived from professor Bohuslav Neckář in Department of Textile technologies, Fakulty of textile, TUL (chap.4). Than we describe filtration process, size of filtered particles, the shape and cross section of particles and media of filtered liquid (chap.5). Characteristics of the filtered liquid and porous filter is defined by D´Arcy´s low (chap.6). In next chapter we get to experimental part of thesis, there is presumption that the layer, made from a few deposits, will have better filtration properties than the layer, made from only one deposite (chap.7). At first we try to make suitable nanofiber layers and than we measure their filtration properties and confront it. We get to the finish, where we confront the presumption, results and effect of this thesis.
Description
katedra: KNT; přílohy: 1 CD; rozsah: 69
Subject(s)
nanovlákna, nanovrstvy, porozita, velikost pórů, separace, kapalinová filtrace, nanofibers, nanolayer, porosity, size of pore, separation process, liquid filtration
Citation
ISSN
ISBN