Animační program s využitím společenských tanců

Abstract
Bakalářská práce Animační programy s využitím společenských tanců se nejprve věnuje rozboru problematiky společenských tanců, popisuje historii společenských tanců, rozdělení tanců a základní hudební pojmy. V dalších kapitolách představuje společenský tanec, popisuje rozdíl mezi základním tanečním držení ve standardních tancích a latinskoamerických tancích. V této kapitole představuje standardní tance, latinskoamerické tance a ostatní tance s popisem jejích tanců. Další kapitola obsahuje popis cestovního ruchu, s kterým souvisí pojem volný čas a animační program. Hlavním cílem bakalářské práce je tvorba animačních programu pro mladší školní věk, pro starší školní věk a pro dospělé.
The bachelor thesis Ballroom dancing as a part of animation programs deals first with the analysis of ballroom dances, describes the history of ballroom dances, the division of dances and basic musical concepts. In the following chapters it introduces ballroom dance, describes the difference between basic dance holdings in standard and Latin American dances. This chapter introduces standard dances, Latin American dances and other dances describing their dances. The next chapter contains a description of tourism, which is related to the concept of leisure and animation program. The main aim of this thesis is to create animation programs for younger school age, for older school age and for adults.
Description
Subject(s)
Tanec, latinskoamerické tance, společenské tance, animační program, Dance, Latin American dances, ballroom dance, animation programs
Citation
ISSN
ISBN