Společenská odpovědnost firem

Abstract
Diplomová práce na téma Společenská odpovědnost firem má za cíl charakterizovat koncept společenské odpovědnosti, analyzovat koncept CSR ve vybrané firmě a v její konkurenci, a na základě této analýzy a dotazníkového šetření navrhnout příslušná doporučení ke zlepšení stávajícího stavu. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které jsou následně rozděleny do několika subkapitol. První kapitola je teoretická a následují tři praktické. Cílem první kapitoly je definování konceptu společenské odpovědnosti a pojmů s tím souvisejících. Druhá kapitola práce se zabývá společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. V první části této kapitoly jsou definovány základní údaje o společnosti a její vývoj, v druhé části je provedena analýza společenské odpovědnosti této firmy. Třetí kapitola je zaměřena na společnost ČPP, a.s., Vienna Insurance Group. Nejdříve je představena samotná společnost a poté analyzovány oblasti CSR. V poslední kapitole jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření rozeslaného mezi zaměstnance ČSOB Pojišťovny, a.s., člen holdingu ČSOB. Výsledky dotazníkového šetření a porovnání mezi oběma firmami slouží jako podklad pro ČSOB Pojišťovnu k návrhu na zlepšení v oblasti společenské odpovědnosti.
The diploma thesis on Corporate Social Responsibility aims to define the concept of CSR, analyze the CSR concept in the selected company and its competitor, and on this analysis following by a questionnare survey to propose appropriate improvements. The diploma thesis is divided into four main chapters that are subdivided into several small chapters. The first chapter is theoretical and is followed by three practical ones. The aim of the first chapter is to define the concept of social responsibility and its related terms. The second chapter focuses on the company ČSOB Pojišťovna, a.s., a member of the ČSOB holding. The first part of this chapter defines the basic data about the company, the second part analyzes the social responsibility of this company. The third chapter is focused on the company ČPP, a.s., Vienna Insurance Group. First, the company itself is introduced and then the areas of CSR are analyzed. The last chapter analyzes the results of a questionnaire survey sent among employees of ČSOB Pojišťovna, a.s., a member of the ČSOB holding. The results of the questionnaire survey and the comparison between the two companies are used as a basis for ČSOB Pojišťovna proposing improvements in the area of social Responsibility
Description
Subject(s)
společenská odpovědnost, CSR, stakeholders, ČSOB Pojišťovna, konkurence, udržitelnost, corporate social responsibility, CSR, stakeholders, ČSOB Pojišťovna, competition, sustainability
Citation
ISSN
ISBN