Výtvarné hry a experiment ve výtvarné tvorbě žáků MŠ

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na činnosti s výtvarně vyjadřovacími prostředkypomocí výtvarné hry a experimentu ve výtvarné tvorbě žáků mateřských škol.Práce je klasifikována na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá preprimárním vzděláváním a jeho obsahem, který zahrnuje vývoj dítěte ve věku od 2 do 6 let., vývoj dětské kresby a s ním úzce související motoriku a dále pojmům hra, experiment, motivace a tvořivost. Praktická část je zpracována na základě dotazníkového šetření a nabízí metodiku výtvarných postupů realizovaných v mateřské škole, které jsou doplněné fotodokumentací.
The bachelor thesis is focused on the activities with artistic means of expression through art and experiment in art creation of pupils of nursery schools. The thesis is classified into part theoretical and part practical. The theoretical part deals with pre-school education and its content which includes the development of a child aged between 2 and 6 years, the development of children's drawings and closely related fine motor skills, as well as concepts of game, experiment, motivation and creative skills . The practical part is elaborated on the basis of a questionnaire survey and offers a methodology of artworks implemented in kindergarten supplemented with photo documentation.
Description
Subject(s)
Experiment, hra, motivace, preprimární vzdělávání, tvořivost, výtvarnávýchova, Experiment, game, motivation, pre-primary education, creativity, art education
Citation
ISSN
ISBN