Internacionalice vybraného podniku v Libereckém kraji v rámci EU

Abstract
Cílem bakalářské práce je vstup firmy IGTech, a. s. na německý trh. V teoretické části je popsána internacionalizace a její modely. V druhé části jsou představeny formy vstupu na zahraniční trh a služby pro podporu mezinárodního podnikání. Následuje představení obnovitelných zdrojů a přístup Evropské unie k obnovitelným zdrojům. V praktické části je provedena analýza německého trhu pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti sil. Následně je provedeno vyhodnocení analýz a vybrán vhodný vstup na zahraniční trh.
The aim of bachelor's thesis is entering of corporation IGTech, a. s. into the German market. In the theoretical part is describe internationalization and its models. In the second part are introduced forms of entering foreign market and services to promote international business. In the third part is described renewable energy and European Union's approach to renewable resources. In practical part is described German market by using PEST analysis and Porter's five forces. Followed by evaluation of analysis and selected form of entering foreign market.
Description
Subject(s)
Internacionalizace, formy vstupu na zahraniční trh, obnovitelné zdroje, Německo, Evropská Unie, Internationalization, forms of entering foreign market, renewable energy, Germany, European Union
Citation
ISSN
ISBN