Program pro školní družinu zaměřený na psychohygienu a zdravý životní styl

Abstract
Tato bakalářská práce v teoretické části analyzuje vybrané aspekty zdravého životního stylu u dětí mladšího školního věku. Zejména psychohygienu a stravování. Praktická část je zaměřena na přípravu, realizaci a částečnou evaluaci programu pro žáky školních družin. Program je zaměřen na vybrané aspekty zdravého životního stylu (psychohygiena, stravování a pohyb).
This bachelor thesis analyzes selected aspects of a healthy lifestyle in children of younger school age. Especially psychohygiene and eating.The practical part is focused on the preparation, implementation and partial evaluation of the program for students of school groups. The program is focused on selected aspects of a healthy lifestyle (psychohygiene, eating and exercise).
Description
Subject(s)
Psychohygiena, zdravý životní styl, pohyb, výživa, rodina, péče o zdraví dítěte, Psychohygiene, healthy lifestyle, excercise, nutrition, family child health care
Citation
ISSN
ISBN