Drogy a duševní onemocnění

Title Alternative:Drugs and Mental Illness
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou spojitosti drog a duševního onemocnění. Jejím cílem bylo potvrdit spojitost mezi užíváním drog a propuknutím duševního onemocnění, to znamená, že ve vzorku 100 respondentů bude alespoň jedna osoba, která splnila obě tyto podmínky. Pro zmapování tohoto problému bylo důležité postupovat od obecných otázek ke konkrétním. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o teoretickou část, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala jednotlivé drogy, období ve kterém se začaly užívat či vyrábět. Jejich účinky a dopad na uživatele po somatické i duševní stránce. Seznámení s lékařským oborem specializovaným na problematiku duševního onemocnění psychiatrií. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku vlastní konstrukce procentuální zastoupení uživatelů drog a jiných v návykových látek ve vzorku 100 respondentů, kteří onemocněli duševním onemocněním. Cílem bylo potvrdit existenci této spojitosti. Dále pro lepší pochopení problému byly vyhotoveny dvě kazuistiky a záznam z rozhovoru s psychiatričkou Mudr. Kateřinou Taušovou. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že tato problematika není v míře ojedinělých případů, ale v alarmujících procentech. Proto by bylo vhodné v rámci prevence na tuto problematiku upozornit.
The bachelor thesis was about the problems of drugs and their connection with mental derangements. Its aim was to confirm the connection between drug addiction and sudden beginning of mental derangements after that. In the sample of 100 answers there would be at least one respondent who complied both of the above mentioned necessary conditions. In order to chart the issue correctly, it was needed to proceed from the basics up to exact questions. The thesis was split into two fundamental parts. The first one was the theoretical one dealing with the concrete description of individual drug, including the period of when the drugs were developed or started to use. Drugs impact on person in case of somatic and mental aspect. Also it was about the introduction of medical department specialized in problems of mental derangements psychiatry. The practical part was searching the percentage of drugs and other addictive substances. The customized questionnaire was used to find these information from a hundred of those sick respondents. The aim was to confirm the existence of this population. Also, for better understanding there were created two casuistries as well as the record of an interview with psychiatrist Katerina Tausova. The biggest benefit of this research was finding that this is not a problem of single cases but an alarming part of population. In case of a prevention it would be good to call attention to this matter.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN