Hodnocení finanční situace a výkonnosti podniku

Title Alternative:The Assessment of Financial Situation and Performance of a Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The goal of this diploma thesis is to analyze financial analysis as a tool for the assessment of the financial situation and the performance of a company and subsequently to analyze financial situation of the company Landis+Gyr Ltd. within period 2006 - 2010. This thesis is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical section is focused on the basis of financial analysis, its purpose and users, phases, data sources and weaknesses including the impact of inflation on financial analysis. The crucial part of the theory involves detailed description of elementary methods and total indexes along with their calculations. The practical part includes a brief introduction of the company Landis+Gyr Ltd., its current situation and line of business followed by account statement´s analysis, financial ratios and total index analysis. Lastly the thesis focuses on assessment of the company´s financial situation and interpretation of the analysis results.
Cílem této diplomové práce je provést rozbor finanční analýzy jako nástroje hodnocení finanční situace a výkonnosti podniku a následně pomocí vybraných metod analyzovat finanční situaci společnosti Landis+Gyr, s.r.o. za účetní období 2006 - 2010. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na podstatu finanční analýzy, její účel a uživatele, etapy, zdroje informací a slabé stránky finanční analýzy včetně vlivu inflace na finanční analýzu. Klíčovou část teorie tvoří rozbor elementárních metod a souhrnných indexů hodnocení včetně vzorců jejich výpočtu. Praktická část zahrnuje stručnou charakteristiku vybraného podniku, jeho současnou situaci a předmět podnikání. Následuje rozbor účetních výkazů společnosti, analýza poměrových ukazatelů a analýza vybraných souhrnných indexů. V závěru práce je zhodnocena finanční situace společnosti a interpretovány výsledky provedené analýzy.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: CD ROM; rozsah: 86 s. + 11 s. příloh
Subject(s)
bankruptcy prediction models, solvency models, financial analysis, horizontal analysis, inflation, financial ratios, balance sheet, turnover ratios, liquidity ratios, profitability ratios, debt ratios, vertical analysis, cash flow statement, profit and loss statement, bankrotní modely, bonitní modely, finanční analýza, horizontální analýza, inflace, poměrová analýza, rozvaha, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity, ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti, vertikální analýza, výkaz cash flow, výkaz zisku a ztráty
Citation
ISSN
ISBN