Příprava praktikantů k vedení dětských oddílů na letních táborech

Abstract
Cílem bakalářské práce je vytvořit, zrealizovat a zhodnotit přípravný program pro praktikanty na dětských letních táborech. Práce se věnuje přípravě praktikanta v oblastech základních pedagogických principů, vybraných principů zážitkového učení, vývojových specifik účastníků táborů a táborových norem, do kterých se řadí základní hygienické požadavky na zotavovací akci, bezpečnost při vybraných činnostech a odpovědnost účastníků na táboře. Pozornost je věnována také přínosu přípravného programu pro praktikanty.
The aim of this bachelor thesis is to create, implement and evaluate a preparatory program for trainees in children's summer camps. The work is dedicated to the preparation of a trainee in the areas of basic pedagogical principles, selected principles of experiential learning, developmental specifics of camp participants and camp standards, which include basic hygiene requirements for recreation events, safety during selected activities and responsibilities of camp participants. Attention is also paid to the benefits of the preparatory program for trainees.
Description
Subject(s)
Praktikant, zážitkové učení, mladší školní věk, střední školní věk, pubescence, adolescence, bezpečnostní postupy na táboře, hygienické požadavky na zotavovací akce, Trainee, experiential learning, younger school age, middle school age, pubescence, adolescence, camp security procedures, hygiene requirements for recreation event
Citation
ISSN
ISBN