Životní příběh skautského vedoucího

Abstract
Cílem této diplomové práce bylo popsat životní příběh skautského vedoucího. Teoretická část je zaměřena na osvětlení relevantních pojmů souvisejících s tématem práce, jako jsou dospělost a pochopení smysluplnosti života, které jsou pro práci důležité. Dále jsou zde základní informace o organizaci Junák - český skaut, z. s. a její pojetí výchovy a vzdělávání. V praktické části, se zaměřuji na analýzu životního příběhu. Metody, které jsem pro vyjádření životního příběhu použila, byly rozhovor a interpretativní fenomenologická analýza.
The aim of this diploma thesis was to describe the life story of a scout leader in the context of social change. The theoretical part is focused on the concept of adulthood and understanding the meaning of life, which are important for work. There is also basic information about the organization Junák - Czech Scout, z. S. and it´s concept of education. In the practical part, I focus on the analysis of the life story that is part of it. The methods I used to express my life story were interview and content analysis.
Description
Subject(s)
skauting, životní příběh, vedoucí, scouting, life story, leader
Citation
ISSN
ISBN