Práce s vybraným textem v literární výchově na prvním stupni základní školy

Abstract
Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vymezení a přiblížení pojmů čtenářská gramotnost a čtenářství. Věnuje se všemi pojmy úzce s ní spojenými, charakterizuje a vysvětluje roviny, faktory a metody, které čtenářskou gramotnost ovlivňují. V neposlední řadě popisuje průběh literární výchovy na základních školách a blíže popisuje cílovou věkovou skupinu. Neopomíná ani charakteristiky vhodných literárních žánrů pro žáky prvního stupně základní školy. Praktická část je tvořena vypracovanými vzorovými přípravami do výuky literární výchovy pro první věkové období žáků na 1. stupni ZŠ a pro druhé věkové období žáků na 1. stupni ZŠ. Samotným přípravám předchází anketní šetření, jehož výsledky byly zohledněny při výběru literárních textů k jednotlivým přípravám. Jednotlivé aktivity v přípravách jsou sestaveny tak, aby rozvíjely čtenářskou gramotnost žáků a vzbudily v žácích zájem o četbu. Tyto vzorové přípravy byly zrealizovány v praxi a tím byla ověřena jejich využitelnost. Výsledky realizace byly získány za pomoci strukturovaného rozhovoru s pedagogy a zveřejněny v práci.
The theoretical part of the thesis is focused on the definition and approximation of the concepts of reading literacy and readership. It deals with all concepts closely connected with it, characterizes and explains the levels, factors and methods that in-fluence reading literacy. Last but not least, it describes the course of literary education in primary schools and describes the targeted age group in more detail. It also does not neglect the characteristics of suitable literary genres for pupils of the first grade of elementary school. The practical part is created of model preparations for the teaching of literary education for the first age period of pupils in the 1st grade of elementary school and for the second age period of pupils in the first grade of elementary school. The preparations themselves are preceded by a survey, the results of this survey were taken into account when selecting literary texts for individual preparations. The individual activities in the preparations are set up to develop pupils' reading literacy and arouse pupils' interest in reading. These sample preparations were implemented in practice and thus their usability was verified. The results of the implementation were obtained with the help of a structured interview with teachers and published in the work.
Description
Subject(s)
čtenářská gramotnost, literární program, literární výchova, čtení a čtenářství
Citation
ISSN
ISBN