Možnosti a důvody nařizování ústavní výchovy

Title Alternative:Causes and Possibilities for Injunction of Care
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou nařizování ústavní výchovy v ČR a vycházela ze sledování změn ve fungování dětských domovů. Jejím cílem bylo popsat vývojové trendy a analyzovat důvody nařizování ústavní výchovy od 80. let 20. století do současné doby. Výsledky průzkumu byly porovnány s údaji zveřejňovanými v odborných literaturách a statistikách. Cíle práce bylo z velké části dosaženo. Práce byla strukturovaná do dvou stěžejních oblastí. Část teoretická pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasnila základní pojmy, legislativní zabezpečení, historii ústavních zařízení, systém ústavní výchovy v ČR a důvody pro její nařizování. Praktická část zjišťovala analýzou 3000 úředních dokumentů změny v příčinách odebírání dítěte z péče rodičů ve vzorku pěti dětských domovů z Ústeckého kraje. Výsledky sledovaly konkrétní důvody pro nařízení ústavní výchovy ve vybraných desetiletích a byly interpretovány v důsledku politických, kulturních a sociálních změn. Možnosti zlepšení dané problematiky byly navrženy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a fungování ústavních zařízení. Návrh ke zkvalitnění náhradní rodinné péče nabídl pouze krátká opatření, neboť nebyl klíčovým tématem práce. Za největší přínos bakalářské práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat nastínění skutečného fungování ústavní výchovy na pozadí mediální kritiky současné doby.
The Bachelor work dealt with problems injunction institutional care in the Czech republic and emanated from change monitoring in children´s home. The aim was describe developments and analyze causes for injunction institutional care from 80. years 20. century to the present. Results of the survey were to be compared with data make public in specialized publications and statistics. Purposes of work was largely achieved. The Bachelor work was structured organization into two pivotal parts. Part theoretic by the help of processing and presentatiton of special sources elucidated fundamental terms, legislative regulation, story institutional arrangement, system of institutional care in CR and reasons for her injunction. Practical part investigated with analysis 3000 official documents change in causes withdrawal child from parental care in the sample of five children´s home from the Ustecky region. Results followed concrete reasons for injunction institutional care in chosen decades and were to be interpreted in consequence of political, cultural and social changes. Possibilities improvement given to problems were to be designed in the area social-legal protection of children and behaviour institutional arrangement. Proposal to improve the quality of substitute family care offered only short procuration, because wasn't pivotal subject of the work. Behind biggest contribution of the Bachelor work regarding buckthorn problems be possible to consider adumbration real behaviour institutional care against a background medial critique current data time.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 75 s., 5 s. obr. příloh
Subject(s)
ústavní výchova, vývojové trendy, dětské domovy, důvody nařizování ústavní výchovy, analýza 3000 úředních dokumentů, komparace výsledků s odbornou literaturou a kritikou, sanace biologické rodiny, změna stávajících zařízení, institutional care, developments, children{\crq}s home, causes for injunction institutional care, analysis 3000 official documents, comparison results with specialized publications and critique, support biological family, change current institutions
Citation
ISSN
ISBN