Geografická analýza členské základny Junáka na území České republiky

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na historii a současnost organizace Junák - český skaut. Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit vývoj členské základny Junáka, počtu středisek a oddílů na území České republiky od roku 2005 do roku 2019. Členská základna byla analyzována ze dvou hledisek: z hlediska časového a z hlediska územního. K dosažení výsledků byla použita analýza časových řad vývoje skautské základny. K územní analýze byly využity vlastní tematické mapy zpracované v programu ArcGIS Pro, vytvořené na základě dat od vedení Junáka České republiky. Výsledky práce ukazují rostoucí členskou základnu Junáka na území České republiky, včetně rostoucího počtu oddílů, naopak počet středisek Junáka v čase klesá, především z důvodu jejich slučování.
The bachelor thesis is focused on the history and contemporaneousness of the Junák - Czech scout organization. The aim of the bachelor thesis was to evaluate the development of the number of members in the Scout organization, the number of scout centres, and scout units in the Czech Republic from 2005 to 2019. The scout basis was analysed from two points of view: from point of view of time and point of view of the area. To reach the results, the analysis of time series of development of scout basis were used. For area analyses, the owns maps from ArcGIS Pro were used. These maps were created in terms of the data from Czech scout leadership. The results of the work show that the scout basis in the Czech Republic is still growing. Also, the number of scout units is growing. On the other hand, the number of scout centres is descending because of merging the scout centres.
Description
Subject(s)
Skauting, Junák, skautské středisko, skautský oddíl, členská základna, tematické mapy, Scouting, Junák, Scout Centre, Scout Unit, Membership Basis, Thematic Map
Citation
ISSN
ISBN