Zvyky a tradice španělských Vánoc, kulturní a sociální vyznam tohoto svátku

Title Alternative:Zvyky a tardice španělských Vánoc, kulturní a sociální význam tohoto svátku španělské Vánoce
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřená na popis a antropologickou analýzu španělských Vánoc od 22. 12. do 6. 1. Vymezuje kulturní kořeny, průběh a charakteristické rysy tohoto svátku. Zaměřuje se také na jeho doprovodné jevy a srovnává oslavy toho svátku s oslavami ve vybraných španělsky mluvících zemích a vysvětluje náboženský, kulturní a sociální význam tohoto svátku ve Španělsku a v těchto zemích. Hlavní částí práce je provedena komparace vánočních zvyků na základě získaných poznatků. Porovnávají se zvyky a tradice v České republice, ve Španělsku a vybraných španělsky mluvících zemích (v Argentině, Mexiku a Peru). Práce je pro větší názornost doplněna obrazovou přílohou.
The bachelor thesis describes and analyses anthropologically the Spanish Christmas in the period from the 22nd December to the 6th January. The thesis defines the cultural origin, development and characteristics of the Christmas. It also focuses on its related apects and it compares the celebrations of this holiday in the different Spanish speaking countries. Furthermore, the social, religious and cultural meaning of the Christmas in the different countries is going to be explained. The main part of the thesis compares the Christmas traditions on the base of the acquired knowledge. It compares the traditions in the Czech Republic, Spain and the chosen Hispanoamerican countries (Argentina, Mexico and Peru). For better imagination, the text is followed with the pictures.
Description
Subject(s)
španělské Vánoce, vánoční zvyky a tradice, španělsky mluvící země, fiesta - svátek, Nochevieja - Silvestr, Nochebuena - Štědrý den, Tres Reyes Magos - Tři králové, vánoční gastronomie, Ježíš Kristus, Christmas in Spain, Christmas traditions, Spanish speaking countries, holiday - fiesta, New Year's Eve - Nochevieja, Christmas Eve - Nochebuena, Three Wise Men - Tres Reyes Magos, Christmas dishes - comida navide?a, Jesus Christ
Citation
ISSN
ISBN