Čelákovický odboj za 2. světové války a jeho významné osobnosti

Abstract
Bakalářská práce se zabývá československým odbojem za druhé světové války v Čelákovicích. Cílem je zmapovat činnost odbojových organizací v Čelákovicích v uvedeném období a přiblížit významné osobnosti čelákovického odboje. Práce je rozdělena do několika částí, v první části je stručně popsána problematika československého odboje za druhé světové války, druhá část práce se věnuje činnosti čelákovických odbojových organizací a třetí část se zaměřuje na významné osobnosti čelákovického odboje. Jedná se o učitele Jaroslava Kruckého a Václava Gratnettera, dále o průmyslníky Josefa Volmana a jeho nástupce Ing. Jiří Růžka, a též o učitelku Jarmilu Dvořákovou a policejního úředníka Josefa Špačka. Práce vychází z bohaté pramenné základny, přičemž zásadní je archiv Městského muzea v Čelákovicích, archiv města Čelákovice a také Státní okresní archiv Praha ? východ.
The bachelor thesis deals with the Czechoslovak resistance during World War II in Čelákovice. Its aim is to map the activities of resistance organizations in Čelákovice during the specified period and to introduce the significant figures of the Čelákovice resistance. The thesis is divided into several parts. The first part provides a brief description of the issues related to the Czechoslovak resistance during World War II. The second part focuses on the activities of the resistance organizations in Čelákovice, while the third part is dedicated to the significant figures of the Čelákovice resistance. These include teacher Jaroslav Krucký and Václav Gratnetter, as well as industrialists Josef Volman and his successor Ing. Jiří Růžek, and also teacher Jarmila Dvořáková and police officer Josef Špaček. The thesis is based on a rich source base, with a significant emphasis on the archives of the Čelákovice Municipal Museum, the Čelákovice town archive, and the State District Archive Prague - East.
Description
Subject(s)
historie, odboj, válka, 2. světová válka, protektorát, Dvořáková, Krucký, Grafnetter, Růžek, Špaček, Volman, , Čelákovice
Citation
ISSN
ISBN