Týmová spolupráce ve virtuální a reálné hře

Abstract
Cílem této bakalářské práce je zmapovat a popsat možnosti využití virtuálních her ve výchovně-vzdělávací činnosti, osobnostním rozvoji i rozvoji týmové spolupráce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována popisu klíčových pojmů a přístupů v zážitkové pedagogice, a popisu těch virtuálních her, které mají za cíl pozitivně ovlivnit své hráče.Praktická část popisuje jednodenní akci, při které bylo pozorováno a porovnáváno chování účastníků v rámci skupiny spolupracující v prostředí virtuální a reálné hry.
The goal of this thesis is to map out and describe the possibilities of utilization of virtual games in education, personality development and development of team cooperation. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part describes essential elements and attitudes in experiential education. It also describes virtual games which aims for pozitive influence on the player. Practical part describes one-day event, during which the behaviour of participant, within the group cooperate in virtual and real games, was observed and compare
Description
Subject(s)
Hra, virtuální hra, spolupráce, Game, virtual game, cooperation
Citation
ISSN
ISBN