Kurzové riziko v mezinárodním obchodě

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na kurzové riziko v mezinárodním obchodě. V teoretické části jsou nejprve uvedeny teoretické pojmy a druhy existujících rizik v mezinárodním obchodě. Dále se práce věnuje kurzovému riziku, u kterého jsou popsány jeho podoby, možnosti měření a způsoby zajištění a také jsou charakterizovány metody k predikci měnových kurzů. Praktická část se věnuje vykázaným kurzovým rozdílům dané společnosti v letech 2017-2021, vývoji měnového kurzu CZK/EUR v jednotlivých letech a porovnání vykázaných zisků společnosti ze zahraniční obchodní transakce v případě zajištění a bez zajištění kurzového rizika. Ke zpracování praktické části byly využity konkrétní čísla z interních materiálů společnosti a dostupné dokumenty od České národní banky ohledně vývoje měnového kurzu. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit dopady kurzových změn u konkrétní společnosti, které vznikly při prodeji služeb do zahraničí v období 2017-2021. Dalším cílem je zjistit, zda by se vybraná společnost měla proti kurzovému riziku zajistit a pokud by pro ni zajištění kurzového rizika nebylo výhodné, tak poskytnout vedení společnosti konkrétní doporučení k minimalizaci kurzového rizika v rámci budoucích zahraničních obchodů.
The diploma thesis focuses on exchange rate risk in international trade. The theoretical part first presents the theoretical concepts and types of existing risks in the international trade. The thesis deals in detail with exchange rate risk, for which it describes forms, measurement possibilities and hedging methods. Next, it characterizes methods for predicting exchange rates. The practical part of this thesis is devoted to the reported exchange rate differences of the company in years 2017-2021, the development of the CZK/EUR exchange rate in these individual years and a comparison of the company's reported profits from foreign trade transactions in the case of hedging and without hedging exchange rate risk. Specific figures from the company's internal materials and available documents from the Czech National Bank regarding the development of the exchange rate were used to prepare the practical part. The main objective of the thesis is to evaluate the impact of exchange rate changes in a specific company, which arose in the sale of services abroad in the period 2017-2021. Another objective is to find out whether the selected company should hedge against exchange rate risk if hedging would not be advantageous for the company, then provide specific recommendations to the company's management to minimise exchange rate risk in future foreign transactions.
Description
Subject(s)
euro, forward, kurzové riziko, kurzové rozdíly, mezinárodní obchod, měnový kurz, euro, exchange rate, exchange rate differences, exchange rate risk, forward, international trade
Citation
ISSN
ISBN