Zaměstnanost osob ve výkonu trestu odnětísvobody ve vybraném zařízení

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání odsouzených ve výkonutrestu odnětí svobody, která je v současné době často skloňována nejen v souvislostis aktuální situací na trhu práce. Bakalářská práce se věnuje vytyčení důležitých pojmůspojených s problematikou. Zaměřuje se na vývoj zaměstnanosti a ekonomický významzaměstnávání odsouzených osob. Rovněž se práce věnuje procesu zaměstnáváníodsouzených ve vybrané organizační jednotce. S ohledem na výhody a nevýhodyzaměstnávání odsouzených se v práci lze setkat s porovnání těchto skutečností a to jakz pohledu věznice, tak z pohledu cizího podnikatelského subjektu - zaměstnavateleodsouzených. Na základě rozhovorů se zástupci věznice a podnikatelského subjektu došloke zjištění, že zaměstnávání odsouzených je komplikovaný proces, který nepřináší jenvýhody.
This bachelor thesis deals with the issue of employing convicted prisoners, which iscurrently often discussed not only in connection with the current situation on the labourmarket. The thesis defines the important concepts related to the issue, as well as focuseson the development of employment and the economic importance of employing convictedpersons. The thesis also covers the process of employing convicts in a selectedorganizational unit. With the respect of the advantages and disadvantages of employingconvicts, the thesis compares these facts, both from the perspective of the prisonand from the perspective of an entrepreneur, the employer of the convicted person. Basedon interviews with prison officials and the business entities it has been found thatemploying convicts is a complicated process that is not only advantageous.
Description
Subject(s)
Odsouzený, věznice, výkon trestu odnětí svobody, zaměstnanost, Convicted person, employment, imprisonment, prison
Citation
ISSN
ISBN