Modelování elektrických vlastností vláknotvorných polymerů

Title Alternative:Modeling of electrics properties of fiberforming polymers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá měřením elektrických vlastností pro tento experiment vybrané kolekce vláknotvorných polymerů. Byly naměřeny hodnoty dielektrické konstanty a elektrické vodivosti respektive elektrické objemové rezistivity. Pomocí chemického programu CHEM3D Ultra 9.0 byly vytvořeny modely vláknotvorných polymerů a vypočítány jejich modelové elektrické vlastnosti s využitím matematických vztahů uváděných v odborné literatuře. Vzájemným porovnáním reálně naměřených hodnot a získaných hodnot na základě modelů byla zjištěna shodnost výsledků a vhodnost jednotlivých modelů.
Annotation The thesis deals of the measuring of electric features for this experiment chosen colection of fibre-creating polymers. There were measured rates of dielectric constant and electric conductivity, let us say of electric volumetric fastness. Using chemical programm CHEM 3D and Ultra 9.0 were created new models of fibre-creating polymers and counted their model electric features with utilization of matematic relation mentioned in the technical literature. The congruity of results and fitness of each model was found by the mutual comparing of the real measured features and obtained features on behalf of the models.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1CD;
Subject(s)
rezistance, elektrická objemová rezistivita, dielektrická konstanta, vláknotvorné polymery, elektrické vlastnosti, dielectric constant, electric volumetric fastness, fibre-creating polymers, electric features, resistance
Citation
ISSN
ISBN