Prostorová diferenciace významných kolektivních sportů v České republice jako ukazatel prosperity

Abstract
Základním cílem práce je na úrovni okresů porovnat prostorovou diferenciaci kolektivních sportů a prosperity České republiky. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zahrnuta témata sport jako sociální a ekonomický fenomén, dále je zde popsána historie prosperity v České republice a v Československu a historie vybraných sportů. V praktické části je zpracována prosperita okresů České republiky, kde jsou jako indikátory zvoleny střední délka života, kvalita života a nezaměstnanost. V této části je také zpracována úspěšnost týmů ve významných kolektivních sportech. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky zkoumání.
The aim of this thesis is to compere team sports distinction related to the country district towards prosperity of the Czech Republic. My research consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part describes sports as a social and economical phenomenon, prosperity history in the Czech Republic and Czechoslovakia and history of some sports. In the practical part I included prosperity of districts of the Czech Republic. I applied average lenght of life, quality of life and unemployment as indicating factors there. This part also declares individual team sports successes. There are research results in the concluding part.
Description
Subject(s)
prosperita, střední délka života, kvalita života, nezaměstnanost, kolektivní sporty, okresy, sport, prosperity, average lenght of life, quality of life, unemployment, team sports, districts, sport
Citation
ISSN
ISBN