Vizualizace vlivu syntetizovaných proudů na teplotní pole metodou PLIF

Title Alternative:Visualization of synthetic jets effect on temperature field using PLIF method
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá možnostmi ovlivňování teplotních polí kapalin pomocí syntetizovaných proudů. V teoretické části je popsán princip syntetizovaného proudění a potenciál jeho průmyslového využití. Dále jsou zde uvedeny možnosti měření teplotních polí v kapalinách se zaměřením na bezkontaktní optické metody PIV a PLIF. Metody použité v experimentu jsou jednotlivě popsány a porovnány jejich výhody. V experimentální části jsou znalosti z teoretické části použity v praxi. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a sestavit systém, který by zajistil kontinuální průtok vody modelem, obsahoval zařízení generující syntetizované proudy a zároveň umožňoval měření proudění v modelu metodou PLIF. V úvodu experimentální části je popsán laboratorní model a trať celého sestaveného systému. Dále jsou zde prezentovány postupy a výsledky experimentu. Součástí výsledků je sada snímků zpracovaná softwarem Dantec Dynamics, která názorně dokumentuje chování proudění kapaliny uvnitř modelu. Dosažené výsledky jsou objektivně zhodnoceny a okomentovány. Na závěr jsou uvedeny návrhy na vylepšení pro další měření.
This bachelor thesis is focused on a control of temperature field in the liquids using synthetic jets. The theoretical part describes basic principles of synthetic jets and potential of its industrial application. This part further introduces possibilities of measuring the temperature fields in liquids, with focus on optical contactless methods of measuring, specialy PIV and PLIF methods. This introduction contains a description of selected methods together with a comparison of their advantages. The main goal of this thesis is a realization of a system which ensure a permanent waterflow in a laboratory model, contains an equipment for generating sythetic jets and allows PLIF measuring of the waterflow in the model. The experimental part of this thesis introduces the laboratory model and the assembly of the system. Further it describes the procedure of experimental research and obtained results. As a part of the results a set of snapshots processed by Danted Dynamics software is presented. These snapshots illustratively depict behavior of the flow inside the model. Obtained results are summarized and discussed in the conclusion. Also the suggestions for measurement set up improvements and data processing are described.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 x CD ROM; rozsah: 43
Subject(s)
neinvazivní optické metody, laserová anemometrie, particle image velocimetry, planar laser induced fluorescence, syntetizované proudy, měření teplotních polí, contactless optical methods, particle image velocimetry, planar laser induced fluorescence, syntetic jets, temperature field measurement
Citation
ISSN
ISBN