Dodržování pravidel bezpečnostia ochrany zdraví při praxi studentů

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou nedodržováním osobních ochranných pracovních prostředků v průběhu odborné praxe studentů studijního oboru Všeobecná sestra. Tato práce je rozdělená na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se zabývá zásadami, funkcemi, povinnostmi, kontrolou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Navíc podporou a ochranou zdraví na pracovišti včetně pracovních úrazů a nemoc v průběhu praxe. Výzkumná část je realizována kvantitativní metodou, kdy byli pomocí testování zjišťovány znalostí o používání osobních ochranných prostředků studenty oboru Všeobecná sestra. Výstupem bakalářské práce bude článek do odborného časopisu.
This bachelor thesis describes problematic of non-compliance with personal protective equipment during the professional practice of students general nurse program. The first is theoretical and the second is research. The theoretical part deals with principles, functions, duties, control of safety and health at work. In addition, by promoting and protecting health in the workplace, including accidents at work and illness in the during of practice. The second part is implemented. quantitative method when they were using testing of collected knowledge about the use of personal protective equipment students to the general nurse program. The result of this bachelor thesis is an article to a specialized Journal.
Description
Subject(s)
student, odborná ošetřovatelská praxe, ošetřovatelství, zdravotnické zařízení, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, osobní ochranné pracovní prostředky, zaměstnavatel, pacient, student, professional nursing practice, nursing, medical facility, health and safety rules, personal protective equipment, employer, pacient
Citation
ISSN
ISBN