Měření hemodynamických deskriptorů sedící osoby

Title Alternative:Measuement of hemodynamic descriptors of sitting person
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit možnosti využití vybraných biosignálů k monitorování hemodynamiky cévního systému dolních končetin dlouhodobě sedící osoby. Na základě teoretického rozboru problematiky, technických možností laboratoře a realizací dvou případových studií byla jako hlavní deskriptor vybrána variabilita srdeční frekvence (HRV). V rámci pilotní studie (N = 6) nebyl během prvních dvou hodin u sedících osob zjištěn statisticky významný rozdíl ve změnách HRV. Taktéž se nepodařilo jednoznačně prokázat vliv proměnlivé tuhosti sedáku na tento deskriptor. Výsledky provedených experimentů mohou sloužit jako východiska pro navazující studie v této problematice. V nich by bylo vhodné se zaměřit na využití monitorování krevního tlaku, pletysmografii a dopplerovskou echokardiografii.
Description
52 stran, 28 stran příloh :ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
hemodynamics, cardiovascular system, measurement, hemodynamika, kardiovaskulární systém, měření
Citation
ISSN
ISBN
Collections