Komfort kompenzačních pomůcek při užívání

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na komfort lokomočních pomůcek, které jsou nedílnou součástí rekonvalescence při ztrátě mobility. Hlavním cílem teoretické části je představení pojmu lokomoční pomůcka a její existující podoby, správnost užívání a představení komfortních problémů spolu s nežádoucími vedlejšími účinky. Součástí práce je i dotazníkové šetření, které poskytuje zásadní informace od uživatelů pomůcek.Praktická část se poté zaměřuje na stanovení nejvíce namáhaných kritických oblastí střetu pokožky a berle, a návrhu korekčních doplňků řešících komfortní problémy z toho plynoucích. V závěru práce je krátké subjektivní testování mezi respondenty o preferenci konstrukce návleku.
The bachelor thesis is focused on the comfort of walking aids, which are an integral part of convalescence in case of loss of mobility. The main aim of the theoretical part is to introduce the concept of a locomotion aid and its existing form, the correctness of use and introduction of comfort problems together with undesirable side effects. The work also includes a questionnaire survey, which provides essential information from users of aids.The practical part then focuses on the determination of the most stressed critical areas of skin and crutch collision, and the design of corrective supplements solving comfortable problems resulting from it. There is short subjective testing among respondents about the preference of the cover design and comfort in the conclusion.
Description
Subject(s)
lokomoční pomůcky, francouzské berle, podpažní berle, komfort, kompenzační doplňky, návlek na madlo, návlek na podpěru, walking aids, forearm crutches, underarm crutches, comfort, accesories, handle cover, underarm support cover
Citation
ISSN
ISBN