Výroba submikronových vláken pomocí technologie bubblespinning a střídavého zvlákňování

Abstract
Bubblespinning je nově vyvinutá technologie, určená pro výrobu submikronových vrstev z polymerních roztoků. Cílem této práce bylo vytvoření a porovnání submikronových vrstev z polymerního roztoku polyvinylalkoholu (PVA) metodou bubblespinning za použití střídavého napětí. Nejprve byly zvlákňovány vzorky PVA o různých koncentracích technologií bubblespinning s použitím stejnosměrného napětí. Z těchto koncentrací byla vybrána ta, která podléhala nejlepšímu průběhu zvlákňovacího procesu. Následně byla tato koncentrace zvlákněna pomocí technologie bubblespinning s použitím střídavého napětí, a pro další srovnání byla použita technologie elektrostatického zvlákňování z jehly. Za pomoci laboratorních zařízení byla analyzována morfologie vyrobených vrstev a výsledky byly statisticky zpracovány.
Bubblespinning is a newly developed technology for production submicron layers from polymer solutions. The aim of this work was to create and compare submicron layers from polymer solution of polivinylalcohol (PVA) using bubblespinning and alternating current voltage. Firstly, PVA samples of different concentrations of bubblespinning using direct current voltage were spun. From these concentration was selected one which was subject to the best course of the spinning process. Subsequently, this concentration was spun with bubblespinning using alternating current voltage and, for further comparison, was used electrostatic spinning technology. The morphology of the produced layers was analyzed by using laboratory equipment and the results were statistically processed.
Description
Subject(s)
bubblespinning, elektrostatické zvlákňování, polyvinylalkohol, nanovlákna, zvlákňování z jehly, střídavé napětí, stejnosměrné napětí, bubblespinning, electrospinning, polivinylalcohol, nanofibers, needle spinning, alternating current voltage, direct current voltage
Citation
ISSN
ISBN