Canisterapie a hipoterapie u dětí s postižením

dc.contributor.advisorMeier Miroslav, Mgr. Ph.D. :58920cs
dc.contributor.authorŠpačková, Zuzanacs
dc.contributor.refereeThelenová Kateřina, PhDr. Ph.D. :57638cs
dc.date.accessioned2023-11-02T08:03:54Z
dc.date.available2023-11-02T08:03:54Z
dc.date.committed15.12.2022cs
dc.date.defense23.8.2023cs
dc.date.submitted3.9.2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá canisterapií a hipoterapií u dětí s postižením. Cílem bakalářské práce je popsat canisterapii a hipoterapii, a zjistit dostupnost terapií a názory terapeutů a rodičů dětí, které se terapií účastní, na možnosti využití canisterapie a hipoterapie u dětí s postižením. Práce je rozdělena do dvou částí, a sice na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část je věnována vymezení pro bakalářskou práci důležitých pojmů, následující kapitoly jsou věnovány dětem s různými druhy postižení. V těchto částech práce jsou uvedeny základní charakteristiky zmíněných druhů postižení, příčiny jejich vzniku, případně způsoby využití vhodných kompenzačních pomůcek. Další kapitoly se věnují zooterapii. V této části práce je uvedena definice pojmu zooterapie, dále jsou popsány některé druhy zooterapie, mimo canisterapii a hipoterapii, ke kterým je přistoupeno v další části textu. Empirická část bakalářské práce je věnována průzkumu a jeho výsledkům. Pro získání potřebných dat byl vytvořen online dotazník určený rodičům dětí s postižením a terapeutům, kteří se canisterapii či hipoterapii aktivně věnují. Výsledky šetření jsou předkládány prostřednictvím grafů, které jsou doprovázeny slovním komentářem. Závěr bakalářské práce se věnuje zodpovězení průzkumných otázek, diskuzi a navržení vhodných opatření.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with canister therapy and hippotherapy in children with disabilities. The aim of the bachelor thesis is to describe canister therapy and hippotherapy, and to find out the availability of the therapies and the opinions of therapists and parents of children who participate in the therapies on the possibilities of using canister therapy and hippotherapy for children with disabilities. The thesis is divided into two parts, namely a theoretical part and an empirical part. The theoretical part is devoted to the definition of concepts important for the bachelor thesis, the following chapters are devoted to children with different types of disabilities. In these parts of the thesis, the basic characteristics of the mentioned types of disabilities, the causes of their occurrence, and the ways of using appropriate compensatory aids are presented. Other chapters are devoted to zootherapy. In this part of the thesis the definition of the term zootherapy is given, then some types of zootherapy are described, apart from canister therapy and hippotherapy, which are discussed in the next part of the text. The empirical part of the bachelor thesis is devoted to the survey and its results. To obtain the necessary data for this purpose, an online questionnaire was designed for parents of children with disabilities and therapists who are actively involved in canister therapy or hippotherapy. The results of the survey are presented through graphs, which are accompanied by verbal commentary. The conclusion of the bachelor thesis is devoted to answering the research questions, discussing and suggesting appropriate measures.en
dc.format72 s. (107 933 znaků)cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/173125
dc.language.isoCScs
dc.subjectcanisterapiecs
dc.subjectděti s postiženímcs
dc.subjecthipoterapiecs
dc.subjectnázorycs
dc.subjectpostiženícs
dc.subjectrodičecs
dc.subjectterapeutics
dc.subjectzooterapiecs
dc.titleCanisterapie a hipoterapie u dětí s postiženímcs
dc.titleCanistherapy and Hippotherapy for Children with Disabilitiesen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationBakalářskýcs
local.identifier.authorP19000630cs
local.identifier.stag44565cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.zuzana.spackova.pdf
Size:
1.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP ( 14.7.2023 10:24 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Špackova_ved.pdf
Size:
301.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 14.8.2023 11:59 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Špačková opo.pdf
Size:
296.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 14.8.2023 11:59 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
39.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 23.8.2023 14:35 )