Volnočasové aktivity předškolních dětí zaměřené na přípravu pro vstup do základní školy

Abstract
Bakalářská práce s názvem „Volnočasové aktivity předškolních dětí zaměřené na vstup do základní školy“ pojednává o problematice připravenosti dětí na vstup do základní školy. Zaměřuje se na moţnosti rozvíjení školní zralosti a připravenosti prostřednictvím volnočasových aktivit, které děti cíleně rozvíjí v jednotlivých oblastech. Práce vymezuje vývojové období dětí předškolního věku a popisuje konkrétní oblasti školní zralosti a připravenosti. V praktické části je uveden volnočasový program, zaměřený na rozvíjení školní zralosti a připravenosti prostřednictvím různých her a aktivit. Celý program je motivován životem domácích zvířat, která jsou předškolním dětem blízká.
A bachelor’s thesis with a title „Leisure time activities of pre-school children with a focused on the preparation of school entering“ speaks of particular issues of children readiness for the school entry. It is focused on the possibilities of the developmnet of school maturity and readiness via free-time activities which help children to develop their skills in particular areas. The thesis defines the development stages of pre-school children and describes each part of the school maturity and readiness. The practical part presents a specific free-time activity plan introducing several activites, each designed to develop children’s skills essential for the school entry. All the program is inspired by the life of domestic animals and which are familiar to children.
Description
Subject(s)
dítě, program, školní zralost, školní připravenost, předškolní výchova, vstup do základní školy, volný čas, Child, program, school maturity, school readiness, pre-school education, school entry, free time, leisure time
Citation
ISSN
ISBN