Jedinec v období časného stáří na počátku 21. století

Title Alternative:Human in a period of early senility in the beginning of 21st century
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor´s work was created between septembre 2007 and april 2008. The quality of life and generation social level of individuals approaching seniorship and their adaptation to the social shifts related to this are among the topics that belong to my concern for a period of time. The goal of this work is an attempt to distinguish beginning of elderness, a brief summary of problematic issues of a generation in a period of becoming old and adopting the fact of demographic changes of senior population. At he same time the social conflict between opinions tied with the retirement milestone in the life of human being and the transition from productive life to the pension time as called in the social sphere was in my concern. I detailly paid my attention to differences between calendar and function ages which is deepening more apparently in the last decades. I dealt in my study with the issue risen up by recent lifestyle and emerged possible risks caused by current socio-economical development. The study attempts to explore the values orientation of everyday, sensitively reflected by lately adults and elderly people, consuming lifestyle, social exclusion and loneliness. During working on this study I extracted from analysis of several expert sources and in particular my own experiences coming out of long time field research of particular group of people
Bakalářská práce vznikala v měsících září 2007 až duben 2008. Problematika kvality života a sociální úroveň generace, nacházející se v období přicházejícího důchodového věku a adaptace na sociální změny s tímto fenoménem související, mě zajímá již delší dobu. Cílem této bakalářské práce bylo vymezení časového úseku počátku období stáří, velmi stručné shrnutí problematických oblastí stárnoucí generace a přijetí faktu o demografických změnách populace v důchodovém věku. Současně jsem se věnovala sociálnímu konfliktu mezi názory vztahujícími se k věku odchodu do důchodu a problematice, která s přechodem z fáze produktivního života do časového období, ohraničeného v sociální oblasti penzionováním, souvisí. Pozornost jsem zaměřila na rozdíly mezi kalendářním a funkčním věkem, prohlubujícími se v posledních desetiletích stále zřetelněji. Práce se zabývala problematikou, kterou přináší současný životní styl a poukázala na možná rizika, která vytváří soudobý technický rozvoj. Zabývala se hodnotovými orientacemi všedních dnů, pociťovanými pozdně dospělými a stárnoucími lidmi, konzumním způsobem života, sociální samotou. Při tvorbě bakalářské práce jsem využila analýz několika odborných zdrojů a především vlastních zkušeností a dlouhodobého sledování konkrétní skupiny osob.
Description
katedra: KSS; rozsah: 83 s., 5 s. obr. příloh
Subject(s)
old age, aging, human being, pensioner, depression, gerontology, ageism, social, labeling theory, lifestyle, community planning, stáří, stárnutí, člověk, důchodce, deprese, gerontologie, ageismus, sociální, etiketizační teorie, životní styl, komunitní plánování
Citation
ISSN
ISBN