Etiketa odívání v České republice

Abstract
Cílem této bakalářské práce je zmapovat povědomí obyvatel České republiky všech věkových kategorií o etiketě odívání. Práce vysvětluje základní pojmy, které se etikety odívání týkají a vysvětluje důležitost vhodného odívání. Práce zjišťuje, zda je pro české občany oblékání důležité, jak etiketu dodržují, dbají na pravidla slušného chování a ověřuje hloubku jejich znalostí o etiketě odívání. K tomu se využívá především dotazníkový průzkum, ale také pozorování dodržování etikety při konkrétních společenských událostech.Dále je v práci vyhodnocena úroveň těchto znalostí v populaci a jsou navržena řešení pro zvýšení znalostí o etiketě odívání. V neposlední řadě jsou v této práci uvedeny konkrétní případy, kde lze vhodný oděv obstarat a zjištěny jsou i příkladové cenové varianty pro konkrétní oděv.
The aim of this bachelor thesis is to pursue the awareness of the Czech population of all ages about the clothing etiquette. Secondly the thesis explains the basic concepts which are related to clothing etiquette and describes the importance of appropriate clothing. The thesis also ascertains whether the dressing is important for Czech citizens, how they observe the rules of etiquette, how the Czech mind the rules of the decent behavior and verifies the depth of their knowledge about the clothing label. For this, there is mainly used the questionnaire survey, but also the contemplation of compliance with the etiquette during the specific social events.Furthermore, there is assessed the level of the familiarities with the population and there are also suggested solutions how to increase in the knowledge of the clothing label. Finally, there are given specific cases in this bachelor thesis, where it is possible to obtain some suitable clothing and I also included some examples of prices for the specific clothing.
Description
Subject(s)
etiketa, dress code, společenský oděv, společenská událost, dotazník, průzkum trhu, Etiquette, dress code, formal dress, social event, questionnaire, market survey
Citation
ISSN
ISBN