Edukace pacienta s ulcus cruris o kompresivní terapii

dc.contributorKrause Martin, Mgr. DiS. : 64339
dc.contributor.advisorFroňková Marie, Mgr. : 56778
dc.contributor.authorFröhlichová, Veronika
dc.date.accessioned2019-02-13T08:07:32Z
dc.date.available2019-02-13T08:07:32Z
dc.date.committed2018-6-30
dc.date.defense2018-6-18
dc.date.submitted2017-6-23
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractUlcus cruris je velice časté a závažné onemocnění, u kterého se často zanedbává prevence a následná léčba. Díky tomu jsme bakalářskou práci zaměřily na kompresivní terapii, která je nedílnou součástí léčby ulcus cruris. Pacientů s touto diagnózou neustále přibývá už jenom díky stárnoucí populaci. Čím více budou pacienti vědět o svém onemocnění a o možnosti léčby a prevenci komplikací, tím více mohou přispět k hojení, případně zabránit k recidivě onemocnění. Úloha sestry v edukaci kompresivní terapie je nezbytná. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá ulcus cruris, vznikem, léčbou a samozřejmě kompresivní terapií a edukací pacienta s ulcus cruris o kompresivní terapii. Výzkumná část se zabývá informovaností pacientů o ulcus cruris a kompresivní terapií v domovu pro seniory, nemocnici následné péče a v ordinaci praktického lékaře MUDr. Vlastníkové.cs
dc.description.abstractLeg ulcers are very common and serious disease in which prevention is often neglected and subsequent treatment. Consequently, we bachelor thesis on compression therapy, which is an integral part of treatment for venous leg ulcers. Patients with this diagnosis is constantly increasing if only because of the aging population. The more patients know about their disease and treatment options, and prevention of complications, the more they can contribute to the healing process or prevent recurrence. The role of nurses in the education of compression therapy is necessary. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with leg ulcers, origin, treatment and compression therapy course and educate patients with leg ulcers by compression therapy. The research deals with patient awareness of leg ulcers and compression therapy in nursing homes, hospital aftercare and general practitioner MD. Vlastníková.en
dc.description.mark
dc.format84
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 , 1 edukační materiál pro pacienty, Grafy, Tabulky 1
dc.identifier.signatureV 201900024
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/151081
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonPOKORNÁ, Andrea. Ošetřovatelství v geriatrii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4316-5.
dc.relation.isbasedonPOKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada, 2012. ISBN 978802473371-5.
dc.relation.isbasedonKARETOVÁ, Debora a Jan BULTAS. Farmakoterapie trombembolických stavů. 2., rozš. a aktualit. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-362-6.
dc.relation.isbasedonŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ. Interní ošetřovatelství. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1148-6.
dc.relation.isbasedonFERKO, Alexander et al. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1.
dc.relation.isbasedonHLINKOVÁ, Edita. Nehojace sa rany. Osvěta, 2015. ISBN 978-80-8063-433-9.
dc.relation.isbasedonNIEDER, Roland. Kožní choroby. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-206-9.
dc.relation.isbasedonPOSPÍŠILOVÁ, Alena. Bércový vřed I. V Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-469-1.
dc.relation.isbasedonHEŘMANOVÁ, Jana. Etika v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3469-9.
dc.relation.isbasedonŠIMEK, Martin a Robert BEM. Podtlaková léčba ran. Praha: Maxdorf, 2013. Jessenius. ISBN 978-80-7345-352-7.
dc.relation.isbasedonSTRYJA, Jan et al. Repetitorium hojení ran 2. Semily: Geum, 2011. ISBN 978-80-86256-79-5.
dc.relation.isbasedonMACHOVCOVÁ, Alena. Bandážování a kompresivní léčba. Praha: Mladá fronta, 2010. ISBN 978-80-204-1980-4.
dc.relation.isbasedonCETKOVSKÝ, Petr a Karel PIZINGER. Kožní změny u interních kožních onemocnění. Praha: Grada, 2010. ISBN 978802471004-4.
dc.relation.isbasedonNIEDER, Roland. Kožní choroby:obrazový atlas. 2. vyd. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-206-9.
dc.relation.isbasedonJUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2171-2.
dc.relation.isbasedonKOUŘILOVÁ, Irena. Lokální ošetřování ran a defektů na kůži. Praha: Grada. 2010. ISBN 978-80-247-2682-3.
dc.relation.isbasedonVONDRÁČEK, Lubomír a Vlasta WIRTHOVÁ. Sestra a její dokumentace:návod pro praxi. Praha: Grada. 2008. ISBN 97880247-2763-9.
dc.relation.isbasedonBĚLOBRÁDEK, Michal. Kožní nemoci:repetitorium pro praxi. Praha: Maxdorf, 2011. Jessenius. ISBN 978807345221-6.
dc.relation.isbasedonTÓTHOVÁ, Valerie et al. Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin. Praha: Triton, 2012. ISBN 978807387-645-6.
dc.relation.isbasedonSVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry. Praha: Galén, 2012. ISBN 978 80-7262-845.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectulcus cruriscs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectbandážecs
dc.subjectkompresecs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectvšeobecná sestracs
dc.subjectulcusen
dc.subjecteducationen
dc.subjectbandagesen
dc.subjectcompressionen
dc.subjectpatienten
dc.subjectnursen
dc.titleEdukace pacienta s ulcus cruris o kompresivní terapiics
dc.titleEducation of patient with ulcus cruris of compression therapyen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD13000063
local.identifier.stag36777
local.identifier.verbis
local.note.administratorsautomat
local.poradovecisloSTARA PRACE
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace.pdf
Size:
25.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho__Frohlichova.pdf
Size:
361.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta__Frohlichova.pdf
Size:
543.18 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Frohlichova__BP_posudek.pdf
Size:
122.14 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP