Metodiky user experience designu při tvorbě digitálních produktů

Abstract
Bakalářská práce mapuje historii a vývoj user experience designu od počátku až po současné trendy a metodiky. Práce se soustředí především na významné prvky, které by měly být při návrhu vhodného uživatelského prožitku splněny. Počátek slouží především k vymezení pojmu, zmapování historie user experience designu a jeho jednotlivých procesů od analýzy, profilování uživatelů a jejich potřeb až po design a testování. Závěrem je hodnocena úspěšnost jednotlivých přístupů a jejich uplatnitelnost vzhledem k vybraným projektům.
Bachelor thesis maps history and development of user experience design from the beginning to current trends and methodologies. The work focuses mainly on the important elements that should be fulfilled when designing an appropriate user experience. Beginning serves primarily to define the concept, map the history of user experience design and its individual processes from analysis, profiling users and their needs to design and testing. Finally, the success of individual approaches and their applicability to selected projects is evaluated.
Description
Subject(s)
Aplikace, design, UX, uživatelské rozhraní, uživatelský prožitek, Application, design, user experience, user interface, UX
Citation
ISSN
ISBN