Vliv Maorské kultury na tamější turismus

Abstract
Cílem bakalářské práce je seznámení čtenáře s Novým Zélandem, maorskou kulturou a jejím vlivem na tamější turismus. V první části se bude práce zaobírat Novým Zélandem jakožto celku, kde bude představen Nový Zéland z pohledu humánní a fyzické geografie. V druhé části se bude práce zaměřovat na maorskou kulturu a její specifickou charakteristiku. Práce se pokusí v této kapitole představit základní rysy této kultury ve smyslu: zvyků, tradic a seznámit s hlavními centry maorské kultury. Ve třetí části se bude práce soustředit na cestovní ruch a jak je právě tento ruch ovlivňován maorskou kulturou. V poslední části práce bude vyhrazen prostor pro zhodnocení získaných informací a jejich následná interpretace.
The bachelor thesis aims to introduce the reader to New Zealand, Maori culture and its influence on tourism. It will be introduced from humane and physical geography. In the second part, the thesis will focus on Maori culture and its specific characteristics. In this chapter, the work will attempt to present the basic features of this culture in terms of customs, traditions and familiarisation with the main centres of Maori culture. In the third part, the work will focus on tourism and how it is being influenced by Maori culture. The last part will be reserved for the evaluation of the information gathered and their subsequent interpretation.
Description
Subject(s)
Nový Zéland, Maoři, kultura, turismus, New Zealand, Maori, culture, tourism
Citation
ISSN
ISBN