Metodika házené na 2. stupni základních škol

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření multimediální příručky pro děti na 2. stupni základních škol. Ve své první části seznamuje práce čtenáře s charakteristikou a historií házené, s pravidly, jež čtenářům osvětlují průběh hry. Zmíněno je vybavení využívané v házené a podrobnější informace přibližující jaké organizace a kteří hráči jsou nedílnou součástí světové a české házené. Teorie přibližuje základní informace o pořízení a zpracování videa, které je potřeba znát k praktické části. V rámci druhé části práce byla vytvořena multimediální příručka házené, která by měla sloužit pedagogům na základních školách jako vhodný výukový materiál pro žáky v tělesné výchově, ale také na kroužcích a mimoškolních aktivitách. Videoučebnice by měla dostat házenou do podvědomí nejen studentů, ale také do podvědomí pedagogů.
The bachelor thesis aimed to create a multimedia guide (of handball) for pupils in the second grade of elementary school. In the first part of the thesis, the main characteristics of handball, its history and the rules are introduced. It talks about the equipment needed for the game, the most important organizations and players in the world and the Czech handball community. Pieces of information about video shooting and its editing are mentioned in the thesis, as well. Within the second part, a multimedia guide was created. The multimedia guide could be used by physical education teachers in elementary school as additional video material, and by sports coaches and animators, too. The multimedia guide should introduce handball not only to pupils but also to teachers.
Description
Subject(s)
házená, míč, hráč, multimediální příručka, video
Citation
ISSN
ISBN