Podnikatelský plán rozvoje malé společnosti

Abstract
Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro drobný podnik, který působí v Libereckém kraji již několik let. V první části je popsána teorie malého a středního podnikání a struktura podnikatelského plánu. Detailněji jsou zde popsány nástroje situační analýzy. Následující část obsahuje rozbor současné situace podniku založený na vytvoření podnikatelského plánu a vypracování analýzy vnitřního a vnějšího okolí. Závěrem je navrhnuto několik doporučení, které by v budoucnu měly vést k rozvoji vybrané firmy.
The diploma thesis deals with creating a business plan for small company, which has been operating on the market of Liberec region for several years already. The first part describes the theory of small and medium enterprises and a structure of business plan. There are also described in detail situational analysis tools. The following section provides an analysis of the current situation of the company based on chapters of the business plan and an analysis of internal and external environment. Finally, the thesis suggests several recommendations that should assist the development for the future of the selected company.
Description
Subject(s)
Malé a střední podniky, podnikatelský plán, situační analýza, rozvoj malého podniku, Small and medium enterprises, business plan, situation analysis, development of small company
Citation
ISSN
ISBN