Komunikační schopnosti dětí předškolního věku

Title Alternative:Communication Abilities of Presschool Age Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou komunikačních schopností dětí v předškolním věku, jejichž diagnózou je dyslalie. Cílem diplomové práce je analyzovat úroveň komunikačních schopností těchto dětí na základě hlubšího logopedického šetření. Práce se zaměřuje na identifikaci a porovnávání zjištěných deficitů v jazykových rovinách a na jejich na možné důsledky, které se demonstrují v souvislosti s prokázaným oslabením. Předložená diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část představuje terminologii, která se opírá o základní vymezení pojmů komunikace, řeč, narušená komunikační schopnost v kontextu jazykových rovin. Současně je popsáno předškolní období a jeho typické znaky. Podrobněji je objasněna dyslalie a její důsledky při osvojování komunikačních kompetencí dětí v předškolním věku. V empirické části diplomové práce je provedena analýza dat z výzkumného šetření. Dílčí položky dotazníku jsou členěny dle jednotlivých jazykových rovin a zaměřují se na identifikaci jejich oslabení. Výsledky jsou porovnávány, vyhodnoceny a interpretovány v závěrečných kapitolách diplomové práce. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice, je možné považovat zjištění, že ačkoliv se narušená komunikační schopnost manifestuje převážně ve foneticko-fonologické rovině, její důsledky je třeba vnímat komplexně, a to v rámci všech jazykových rovin. Tento aspekt je třeba zohlednit při následné reedukaci.
Description
97 s., 10 s. příl. :obr., grafy +CD ROM
Subject(s)
preschool children, communication skills, děti předškolního věku, komunikační dovednosti
Citation
ISSN
ISBN