Objektově orientovaný framework pro provozní data podzemních zásobníků plynu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá objektově orientovaným programováním. Zaměřuje se na jeho užívání a na návrh frameworku schopného ukládání a manipulace s daty získanými z měření parametrů na podzemních zásobnících plynu. Framework byl realizován použitím jazyku Java. V práci jsou popsány metody pro načítání datových souborů, ukládání dat do paměti, matematické operace s daty, výběr dat na základě parametrů a pro zobrazení dat. Pomocí navrženého frameworku je sestaveno grafické rozhraní umožňující jednoduchou práci s daty.
This bachelor's thesis deals with object-oriented programming. It focuses on using object-oriented programming to develop a framework capable of storing and manipulating data obtained by measuring underground gas storage. The framework was built using Java. The work describes methods to read data files, store data, work data using mathematical functions, select data and to view data. The framework is used to make a graphical user interface for easy data manipulation.
Description
Subject(s)
Java, podzemní zásobník plynu, objektově orientované programování, framework, grafické rozhraní, Java, underground gas storage, object-oriented programming, framework, graphical user interface
Citation
ISSN
ISBN