Význam hiporehabilitace pro klienty s různými handicapy

Abstract
Bakalářská práce se zabývala moderní rehabilitační metodou hiporehabilitace, jejím vývojem a působením na děti s různými zdravotními handicapy. Cílem bylo nejen posoudit význam hiporehabilitace, ale rovněž vnést do práce další důležité teoretické i praktické informace, které studenti ve svých dřívějších pracích nemohli (vzhledem ke stávajícím podmínkám, ve kterých svoji práci zpracovávali) popsat, či je zcela opomenuli, a to možnosti vzdělávání lidí pracujících v hiporehabilitaci, dále možnosti využití hiporehabilitace v rané péči, komparaci hipoterapie v intenzivní a ambulantní formě, ale i ucelený přehled vývoje hiporehabilitace v oblasti terminologie v rámci instituce ČHS. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část shrnuje podstatné teoretické poznatky o hiporehabilitaci. Jedná se především o komparace ve vývoji odborných názorů v oblasti hiporehabilitace, dále vyzdvihuje důležité změny v základní terminologii, v možnostech vzdělávání lidí pracujících v hiporehabilitaci, a rovněž nutnost specializační zkoušky u hiporehabilitačních koní. Druhá část je zaměřena na zdravotní handicapy, tzn. indikace a kontraindikace pro užití metody hiporehabilitace, také více popisuje ranou péči a specifika konkrétních handicapů - ADHD syndrom a Lejeunův syndrom, které jsou zpracovány v kazuistikách. Třetí část komplexně zpracovává výzkum, tedy nejen hypotézy a předpoklady, prostředí výzkumu, charakteristiku výzkumného vzorku a výsledná zjištění, ale objasňuje i volbu výzkumu a užitých metod. Dotazníkové šetření bylo zpracováno u 30 respondentů. Výsledná zjištění potvrdila dva ze stanovených předpokladů a podpořila tvrzení o kladném působení hiporehabilitace, jako i shodné názory odborníků a rodičů na metodu hiporehabilitace. Přínos práce lze spatřovat především v originálním zaměření na možnosti využití této metody v rané péči, u různých handicapů, přehledu nových poznatků o hiporehabilitaci, a rovněž jako další hodnotící výpověď o účincích této alternativní metody.
Title: HiporehabilitationThis bachelor's thesis focuses on a modern hiporehabilitation method, its development and its effect on children with various health disabilities.The aim of the bachelor´s thesis is to describe the possibility of education for people using hiporehabilitation method, to find out how hiporehabilitation can be useful during postnatal care, comparison of its intense and outpatient form and aslo a description of term development.The thesis is devided into three parts. uhe first part gives theoretical knowledge about hiporehabilitation. This part also focises on an importance of a hiporehabilitation horse testing.The second part is focused on health disabilities and reasons for or against using this method . It also describes specific disablities - Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and the Lejeune Down Syndrome.The third part deals with a research, a research sample and the final findings. The questionaire was answered by thirty respondents. The final findings confirm two assumptions and a statement about a usefulness of hiporehabilitation method.
Description
Subject(s)
hiporehabilitace, hipoterapie, aktivity s využitím koní, léčebná rehabilitační metoda, dítě se zdravotním handicapem, hiporehabilitation, hipotherapy, activities applying horses, curative rehabilitation method, childre with health disabilities
Citation
ISSN
ISBN