Společnost a osoby se zdravotním postižením

Title Alternative:Society and People with Disabilities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Thesis dealt with issues relating to persons with disabilities and the relationship of the company to such persons. The aim of the work was to characterize the relationship of an intact part of the population to individuals with disabilities, and to find out what kind of feedback they have an intact people on individuals with disabilities. In a modern democratic society, which holds an extraordinary amount of technical resources and achievements, it is not possible to underestimate the deal not so essential thing are interpersonal relations. Traditionally, the work is structured into two basic parts, theoretical and practical.The theoretical part of its contents toward the formulation of a theoretical basis for the selected issue. Explains the main concepts of the field which has been the subject of interest.The practical part of the investigation into oppinion research. As the main method of the survey was established. On the basis of a custom designed questionnaire was explained the relationship between public and persons with disabilities. Bachelor's work has brought a number of important knowledge into practice. For the major contribution of the Bachelor thesis given that the issue is warning the public of the need to support our handicapped fellow citizens in all areas of life.
Bakalářská práce se zabývala problematikou týkající se osob se zdravotním postižením a vztahu společnosti k těmto osobám. Cílem práce bylo charakterizovat vztah intaktní části populace k jedincům se zdravotním postižením a zjistit, jaký názor mají intaktní lidé na jedince se zdravotním postižením. V moderní demokratické společnosti, která disponuje nesčetným množstvím technických prostředků a vymožeností, není možné podceňovat a neřešit tak zásadní věc, jakou jsou mezilidské vztahy. Práce byla strukturována tradičně do dvou základních částí, teoretické a praktické.Teoretická část svým obsahem směřovala k formulaci teoretických východisek vybrané problematiky. Vysvětleny byly hlavní pojmy dané oblasti, která byla předmětem zájmu.Praktická část směřovala do průzkumového šetření. Jako hlavní metoda průzkumu bylo stanoveno dotazování. Na základě dotazníku vlastní konstrukce byl přiblížen vztah veřejnosti k osobám se zdravotním postižením. Bakalářská práce přinesla řadu důležitých poznatků do praxe. Za velký přínos bakalářské práce, vzhledem k řešené problematice, je upozornění veřejnosti na nutnost podpory našich zdravotně postižených spoluobčanů a to ve všech oblastech života.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD; rozsah: 68 s.
Subject(s)
the society, types of societies, individual, group, social group socialization, persons with disabilities, comprehensive rehabilitation, integration, inclusion, společnost, typy společností, jedinec, skupina, sociální skupina, socializace, osoby se zdravotním postižením, ucelená rehabilitace, integrace, inkluze
Citation
ISSN
ISBN