Ekonomické vyhodnocení investičního záměru a návrh způsobu jeho profinancování

Abstract
Diplomová práce je zaměřena především na ekonomické vyhodnocení investičního záměru a možnosti jeho profinancování. Cílem diplomové práce bylo ukázat, zda se společnost ŠKODA AUTO a.s. rozhodla správně při realizaci investičního záměru v podobě nové lisovací linky PXL2 a zároveň porovnat pomocí ekonomických metod, zda je lepší počítat projekt na celou dobu životnosti nebo jen 11 let, jako to dělali ve společnosti ŠKODA AUTO. Pro toto téma jsem se rozhodla především proto, že pracuji ve společnosti v oddělení investic, kde máme na starosti sledování peněžních prostředků na dané investiční projekty pro oblast výroby a schvalování objednacích návrhů.
The thesis is focused mainly on the economic evaluation of the investment plan and the possibilities of its financing. The aim of this thesis was to show whether ŠKODA AUTO a.s. decided to correctly implement the investment plan in the form of a new PXL2 pressing line and, at the same time, to compare using economic methods, whether it is better to calculate the project for its entire lifetime or just 11 years, as they did at ŠKODA AUTO. I chose to do this primarily because I work in an investment company, where we are in charge of monitoring the investment projects for manufacturing and approving order proposals.
Description
Subject(s)
Investice, investiční záměr, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, zdroje financování, ŠKODA AUTO, Investment, investment plan, Net Pressent Value, Internal Rate of Return, funding source, ŠKODA AUTO
Citation
ISSN
ISBN