Analýza možností kreativního účetnictví v teorii a praxi

Title Alternative:Analysis of the Creative Accounting Possibilities in Theory and Practice
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis has been processed on the topic of Analysis of opportunities for creative accounting in theory and practice. Theoretical base defines legal framework for management of accounting agenda within the Czech and international regulations and defines each of concepts and techniques belonging to the creative accounting as well as motives of their application. Options and applicability of creative accounting in practice are demonstrated in the practical part of the thesis by two variants of case studies in which influence of handling of financial records in the realm of accounting, tax accounting and financial sector is shown. The first option presents such techniques of modification that leads to the maximization of accounting economic result and selected items of assets, while the second option follows the opposite goal. Solely legal practices of optimization procedure in accordance with valid legislative have been given space when creating the two variants. Adjustment methods, which can be evaluated as purely fraudulent and beyond the law, were not taken into account, although in some publications are ranked within the area of creative accounting. The main aim of the thesis is to evaluate methods and procedures by which creativity can be implemented in accounting and their impact on the duty of true and fair view of the situation of a company as well as a subsequent calculation of tax liability to the income tax and evaluation of financial health indicators.
Tato diplomová práce byla zpracována na téma Analýza možností kreativního účetnictví v teorii a praxi. Teoretická báze vymezuje právní rámec pro vedení účetní agendy v mezích českých a mezinárodních předpisů a charakterizuje jednotlivé pojmy a techniky náležející do oblasti kreativního účetnictví, jakož i motivy vedoucí k jejich aplikaci. Možnosti kreativního účetnictví a jejich využitelnost v praxi jsou demonstrovány v praktické části diplomové práce pomocí dvou variant případové studie, v nichž je zobrazen vliv manipulace s účetními výkazy ve sféře účetní, daňové a finančně analytické. První varianta představuje takové techniky úprav, které vedou k maximalizaci účetního hospodářského výsledku a vybraných složek aktiv, zatímco varianta druhá sleduje cíl opačný. Při tvorbě obou variant byl dán prostor výlučně praktikám využívajícím legální postupy optimalizace dle platné legislativy. Metody úprav, které lze vyhodnotit jako podvodné a za hranicemi zákona, nebyly zohledněny, přestože bývají v některých publikacích řazeny do oblasti kreativního účetnictví. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení metod a postupů, jimiž lze implementovat kreativitu do účetnictví, a jejich dopad na povinnost věrného a poctivého zobrazení situace podniku, jakož i na následný výpočet daňové povinnosti k dani z příjmů a vyhodnocení ukazatelů finančního zdraví.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 136 s. (207 570 znaků)
Subject(s)
earnings management, creative accounting, off-balance sheet accounting, sarbanes-oxley (sox), window dressing, earnings management, kreativní účetnictví, mimobilanční účetnictví, sarbanes-oxley (sox), window dressing
Citation
ISSN
ISBN