Ekonomika Číny - hlavní trendy a implikace pro světové regiony

Title Alternative:Economy of China - Major Trends and Implications for the World#s Regions
Abstract
Tématem diplomová práce je čínská ekonomika, která poslední tři dekády rostla závratným tempem. V práci je popsán historický vývoj Číny s důrazem na ekonomické reformy, které tento růst zapříčinily. Nedílnou součástí diplomové práce je také analýza současného stavu ekonomiky. Práce se dále zaměřuje na čínský státní kapitalismus, který je předmětem zkoumání diplomové práce. Práce obsahuje popis čínských státních podniků, které od vlády získávají obrovské státní podpory. Záměrem vlády je z těchto podniků udělat tzv. národní šampiony, kteří budou úspěšní na mezinárodní úrovni. V práci je představen čínský automobilový průmysl, který vláda označila za jedno z klíčových odvětví. Na automobilovém průmyslu je tato státní podpora dokázána v praxi. Poslední část diplomové práce se zabývá problémy čínské ekonomiky, kterou mohou mít negativní vliv na budoucí vývoj Číny ale i na vývoj světové ekonomiky.
The aim of this diploma thesis is the Chinese economy, which has grown at a dizzying pace in the last three decades. The thesis describes the historical development of China with an emphasis on the economic reforms that have caused this growth. An integral part of the diploma thesis is also an analysis of the current state of the economy. The thesis also focuses on Chinese state capitalism, which is the purpose of the study. The thesis contains a description of Chinese state-owned enterprises that receive huge state support from the government. The intention of the government is to transforms these companies the so-called national champions who will be successful at the international level. The paper introduces the Chinese automotive industry, which the government has identified as one of the key sectors. In the automotive industry, this state aid is proved in practice. The last part of the diploma thesis deals with the problems of the Chinese economy, which can have a negative impact on the future development of China as well as on the development of the world economy.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN