Digitalizace výrobních a logistických procesů ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tématem bakalářské práce je digitalizace, jako důležitá součást čtvrté průmyslové revoluce, která je v České republice definována filozofií Průmysl 4.0. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy Průmyslu 4.0, využívané technologické koncepty a jejich aplikace. Dále jsou představeny národní iniciativy podporující čtvrtou průmyslovou revoluci, podpora investic a společenský dopad. V praktické části je charakterizován vybraný podnik s prvky automobilového průmyslu a zmapován současný stav digitalizace výrobních a logistických procesů v tomto podniku. Součástí praktické části je zhodnocení zjištěných skutečností a navržená doporučení, která mohou pomoci dalšímu rozvoji společnosti.
The aim of this work is the digitalization, as important element of fourth industry revolution, defined in the Czech Republic by philosophy Industry 4.0. In the theoretical part, the basic concepts of Industry 4.0, the used technological concepts and their application, are characterized. Furthermore, the national initiatives promoting the fourth industry revolution, the support of investment and social impact, are described. In the practical part, the selected company with elements of automobile industry is characterized and the current state of digitalization of production and logistics processes in this company is mapped. The practical part includes the evaluation of found facts and the suggested recommendations, that could help the next development of the company.
Description
Subject(s)
Digitalizace, Průmysl 4.0, automatizace, výroba, logistika, Digitization, Industry 4.0, automation, production, logistic
Citation
ISSN
ISBN