Německá menšina v Železném Brodě v 19. a v první polovině 20. stol.

Title Alternative:German minority in Železný Brod in the 19th and the first half of 20th
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání proměny německé menšiny ve městě Železný Brod v období 19. století a první poloviny 20. století. Vývoj menšiny je spjat s existencí německé obecné a mateřské školy, pro které jsou zachovány prameny. Na základě žákovských katalogů práce zkoumá vývoj počtů žáků, regionální a sociální původ rodin, ze kterých žáci pocházeli. Všímá si změn situace místních německých obyvatel vlivem událostí ve zkoumaném období.
This bachelor thesis focuses on the study of the changing German minority in Železný Brod in the nineteenth and the first half of the twentieth century. The development of this minority is connected to the existence of the German elementary school and the kindergarten by which the sources are still kept. This paper examines the development of the number of pupils, and regional and social origin of their families on the basis of pupils' catalogue. It pays attention to the changing situation of local German inhabitants influenced by a variety of events in the researched period of time.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN