Hodnocení hořlavosti spodní vrstvy oděvů pro hasiče

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na metody měření hořlavosti a fyziologických vlastností nehořlavého materiálu s využitím pro hasiče. V první části jsou popsána vybraná funkční trika a jejich materiál, dále je popsán vnější oděv pro hasiče a zvolené vlastnosti. Ve druhé části je popsáno propojení a rozdíly mezi propustností vodních par, výparným odporem, vystavení sálavému teplu a zapálením. Pomocí vybraných přístrojů k měření. A následně jsou porovnány a vyhodnoceny jednotlivé materiály.
The bachelor's work focuses on methods of measuring the flammability and physiological properties of non-flammable material using for firefighters. The first part describes the selected functional tricks and their material composition. As well as the external clothing for firefighters and the chosen properties. The second part describes the interconnection and differences between water vapour permeability, vapour resistance, exposure to radiant heat and ignition. Using selected instruments to measure. And subsequently, individual materials are compared and evaluated.
Description
Subject(s)
Hořlavost, komfort, sálavé teplo, vodní páry, Flammability, comfort, radiant heat, water vapours
Citation
ISSN
ISBN