Úvěrové pojištění se státní podporou pro české exportéry

Title Alternative:Credit insurance with subvene for czech exporters
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My thesis is focused on export credit insurance with subvene provided in Czech Republic. At the beginning of this thesis I am concerned with characteristics, history and development of this kind of insurance. Further is here shortly mentioned the economic situation of our country and with it related conditions for inception and realization of state policy for export, which mainly consists in conceiving of appropriate statutory instruments, formation of appropriate instruments in agreement with international rules and practices. Since subvene should actively support czech export and must continually innovate its instruments and adapt to up-to-date economic situation, are here also recorded amendments to the law and new supporting instruments needful especially in recent years of the economic crisis. The next part of my thesis is concretely focused on company EGAP corp, that as the only one in our country provides credit insurance with subvene. There is outlined its inception, progress and incorporation in the system of international institutions. There are enumerated single products offered by this insurance company and then closely described closing process two of this products. Interest of czech exporters is shown in graphic presentation of insured export sales´ volume and at the end is analyzed activity of company EGAP.
Moje práce je zaměřená na exportní úvěrové pojištění poskytované v České republice se státní podporou. Zpočátku se zabývám charakteristikami, historií a vývojem tohoto typu pojištění. Dále je zde krátce připomenuta ekonomická situace naší země a s ní související podmínky pro vznik a realizaci proexportní politiky státu, která spočívá především v koncipování příslušných zákonných předpisů, tvorbě vhodných nástrojů v souladu s mezinárodními pravidly a zvyklostmi. Protože státní podpora má aktivně podporovat český export a musí neustále své nástroje inovovat a přizpůsobovat aktuální ekonomické situaci, jsou zde zachyceny i novely zákonů a nové podpůrné prostředky, nutné především v posledních letech ekonomické krize. Další část je zaměřená konkrétně na společnost EGAP a.s., která u nás jako jediná poskytuje úvěrové pojištění se státní podporou. Nastíní její vznik, vývoj, začlenění do systému mezinárodních institucí. Jmenuje jednotlivé produkty nabízené touto pojišťovnou a následně podrobně popisuje průběh uzavíraní dvou z těchto produktů. Zájem českých exportérů ukazují grafická znázornění objemů pojištěných vývozů a závěrem je zhodnocena činnost společnosti EGAP.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 92s.(196 541 znaků), XIVs.př
Subject(s)
export strategy, long-term export credit, commercial risk, short-term export credit, indirect instrument, insurance rate, product of insurance, policy for export, direct instrument, subvene, territorial risk, export credit insurance, exportní strategie, dlouhodobý vývozní úvěr, komerční riziko, krátkodobý vývozní úvěr, nepřímý nástroj, pojistná sazba, pojistný produkt, proexportní politika, přímý nástroj, státní podpora, teritoriální riziko, úvěrové vývozní pojištění
Citation
ISSN
ISBN