Drogy a rodina

Title Alternative:The drugs and the family
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá drogovou problematikou a vlivem rodinného prostředí na možné užívání drog u žáků. Cílem práce je zjistit, jestli užívání drog u žáků ovlivňuje rodinné zázemí. Odpovědí je ano, ale ne v plné míře. Na faktu, zda dítě užívá drogy či nikoliv, se podílí mnoho dalších faktorů. Práci tvoří dvě hlavní části. Jedná se o část teoretickou, ve které jsou vymezeny pojmy související s touto oblastí. Rovněž zde jsou objasněny příčiny a důsledky drogové závislosti a popsány rizikové faktory, které mohou drogovou závislost způsobit. Praktická část zjišťuje, pomocí nestandardizovaného dotazníku, jaké zkušenosti má skupina 64 žáků vybrané školy s užíváním drog, v jaké míře, kdy a jaké drogy tito žáci poprvé užili. Vyhodnocený průzkum částečně předpoklady splňuje, ve větší míře však předpoklady splněny nejsou. Výsledky vyúsťují v navrhovaná opatření pro rodinu, školu i společnost.
The bachelor thesis is dealing with drug problemes and a family influence on possible pupil´s drug abuse. The aim of the work is to find out, if a family background influences pupils` drug addiction. The answer is yes, but not entirely. The likeliness of children´s drug abuse depends on many factors. The work is dividend into two parts. The first, theoretical part, defines terms connected to this problem. It explains the causes and effects of drug addiction, and the risk factors which can initiate addiction on drugs. are also described here. The practical part investigates, what experience in taking drugs a group of 64 pupils has. The pupils all attend one choosen school and they were answering a non-standardized questionaire aimed on how much, when and what drugs they took for the first time. The evaluated survey partly met the assumptions, however not significantly. The results were used to suggest precautions for families, schools and society.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 73 s.
Subject(s)
drogová problematika, drogová závislost, rodinné prostředí, rodiče, výsledky průzkumu, porovnání výsledků, návrh opatření, drug problems, drug addiction, family background, parents, survey results, comparing of results, suggested precautions
Citation
ISSN
ISBN