Zúčtování hospodářských transakcí souvisejících se zaměstnanci z účetního a daňového hlediska

Abstract
Předmětem této diplomové práce je charakteristika mzdové problematiky z účetního a daňového pohledu pomocí příkladů z praxe. První část je věnována deskripci základních pojmů charakteristických pro mzdové účetnictví, která je provedená na základě literární rešerše. Druhá část je zaměřena na řešení mzdových případů z hlediska účetního. Jsou charakterizovány povinnosti mzdových účetní a s tím spojená práce s účetním systémem. V diplomové práci jsou také popsány různé formy zaměstnávání. Poslední část je věnována zpracování konkrétních příkladů, na základě kterých jsou vyčísleny mzdové i ostatní náklady na pracovní sílu. Poté následuje srovnání těchto měsíčních i ročních nákladů. Na základě tohoto srovnání je vybrána varianta s největší úsporou pro podnik.
The subject of this diploma thesis is the characteristic of payroll issues from the accountin and tax point of view by means of practical examples. The first part is focused on the description of basic terms which characteristic payroll accounting which is based on the literature review. The second part is focused on analysing operations connected with wages from the accounting point of view. The thesis also deals with the duties of payroll accountants and work with the accounting system. The diploma thesis describes various forms of employment. The last part is focused on elaboration of specific examples, on the basis of which wage and other labor costs are quantified. Subsequently, monthly and annual costs are compared. Based on this comparison the best alternative with the highest costs is chosen.
Description
Subject(s)
daň z příjmu, mzdové účetnictví, sociální pojištění, zaměstnanec, zaměstnavatel, zdravotní pojištění, Employee, employer, health insurance, income tax, payroll accounting, social insurance
Citation
ISSN
ISBN