Polypropylene melt-blown for electromagnetic shielding purposes

Abstract
Protože se elektrické a elektronické přístroje a příslušenství rychle vyvíjejí, je důležité přenášet elektromagnetickou energii prostřednictvím různých frekvenčních pásem používaných na trzích, omezovat a zabránit elektronickým zařízením ze všech zdrojů rušení. Štíty se často používají k izolaci z místnosti, zařízení, obvodu atd. Zdroje elektromagnetického záření externě nebo k zamezení škodlivých vnitřních emisí elektromagnetické energie. Jedním z hlavních problémů se zavedením elektrické a elektronické technologie ve světě je elektromagnetické rušení mezi zařízeními. Různí vědci a průmyslové podniky se intenzivně zajímali o řešení tohoto problému. Tabule jsou tradičně považovány za nejlepší elektromagnetický stínící materiál, ale jsou drahé, těžké, flexibilní a tepelně expandované. Používání elektronických a elektrických zařízení textilních předmětů je však vhodné, protože jsou lehké, univerzální a levnější. Vědci upozornili na různá řešení, včetně textilních výrobků a kompozitních textilií, které tyto textilní struktury zahrnují flexibilitu a shodu. Nežádoucí elektromagnetická emise v kombinaci se specifickým zdrojem záření EMI nebo přenos do okolního elektrického systému jsou elektrické signály. Tento šum, části cívek, digitální zařízení a dlouhé kabely stejnosměrného nebo střídavého proudu mohou být způsobeny elektromagnety. Při frekvencích, které mohou vysílat energii na rádiové frekvenci [1]. Feromagnetické materiály ve směsi s vlákny a textiliemi jsou nakonec elektricky vodivé a účinné při ochraně před elektromagnetickým zářením. Pro elektromagnetické stínění se stříbro, měď nebo nerezová ocel nejlépe kombinují se střižovými nebo filamentovými vlákny. Pro různé elektromagnetické stínění tkaniny kompozitní příze vyrobené ze směšování kovových a textilních vláken. Tkaní kovových přízí je více obtížné než kompozitních přízí. Vedení polymerních kompozitů může vytvořit lepší funkčnost. Navíc je kovové potahování netkaných textilií pro komerční použití nákladově efektivní. Tato práce popisuje studii vývoje kovového povlaku na netkané textilii pro účely elektromagnetického stínění.
As electric and electronic devices and accessories are increasing rapidly, transmitting electromagnetic power through the different frequency bands used on the markets, restricting and preventing electronic equipment from all sources of interference has become important. Shields are often used for insulation from a room, equipment, circuit, etc. Electromagnetic radiation sources externally or to avoid harmful internal electromagnetic energy emissions. One of the main issues with the introduction of electrical and electronic technology in the world is electromagnetic interference between devices. Different scientists and industrial enterprises were keenly interested in seeking solutions to this problem. Table sheets are traditionally considered to be the best electromagnetic shielding material, but they are expensive, heavy, flexible, and thermally expanded. However, the use of electronic and electrical equipment of textile items is appropriate because they are lightweight, versatile, and cheaper. Researchers have drawn attention to various solutions, including textile products and composite textiles these textile structures include flexibility and conformity. Face Unwanted electromagnetic emission in combination with the specific EMI source radiation or transmittal to the surrounding electrical system is electrical signals. This noise, coil parts, digital devices and long DC or AC cables can be caused by Electromagnets. At frequencies that can emit energy on radio frequency [1]. Ferromagnetic materials in mix with fibres and textiles end up being electrically conducive and effective in protecting from electromagnetic radiation. For electromagnetic shielding silver, Copper or stainless steel are best combined with staple or filament fibres. For different electromagnetic shielding fabric composite yarns made from mixing metal and textile fibres. It's difficult to weave metallic yarns than the composite yarn. Conducting polymer composites can create better functionality. Moreover, metallic coating over nonwoven fabrics is cost-efficient for commercial use. This paper describes the study on developing metal coating over nonwoven fabric for electromagnetic shielding purposes.
Description
Subject(s)
elektromagnetické stínění, netkaná textilie, měď, polypropylen, foukané taveniny, electromagnetic shielding, nonwoven, copper, polypropylene, melt blown
Citation
ISSN
ISBN